میلتون فریدمن؛ معمار بازارهای آزاد آمریکا و کاپیتالیسم

من اصلا علاقه ای به اینکه بگویم میلتون فریدمن مبدع و مبتکر کاپیتالیسم بوده ندارم، ولی در نقش تعیین کننده دو نفر در معماری بازارهای آزاد و رهایی کسب و کارهای آمریکایی از چنگال انحصارطلب دولت آمریکا (چه دولت فدرال چه دولت مرکزی) هیچ تردیدی وجود ندارد:

اول میلتون فریدمن و دوم آلن گرین اسپن

درباره میلتون فریدمن قبلا هم مطلبی نوشته بودم، درزمان فوت ایشان.

چند جمله تاثیرگذار و مهم که بنیان اعتقاد میلتون فریدمن به بازارهای آزاد بر اساس آنهاست را اینجا ذکر می کنم
(ترجمه مستقیم خودم از سایت brainyquotes)

بزرگترین دلیل زیرساختی مخالفت ها با بازارهای ازاد، عدم اعتقاد واقعی به خود آزادیست.

اگر دولت را مسئول اداره صحرا کنید، بعد از 5 سال با کمبود ماسه مواجه خواهید بود
(کسانی که با این نظر مخالفند توجهی بکنند به وضعیت آب در ایران به علت برداشت های غلط از ابهای زیرزمینی و مدیریت ناصحیح رودخانه ها و سد سازی های بی رویه در ایران در چهار دهه گذشته و نتیجه اش بحران کم آبی)

هیچ چیز موقتی تر از یک برنامه دائمی دولتی نیست

دولت ها هرگز نمی آموزند. این مردم هستند که احتمال آموختن دارند.

جهنمی ترسناک تر از یک دولت بوروکرات وجود ندارد.

بسیاری از مردم آرزو دارند دولت مصرف کنندگان را حمایت و محافظت کند، در حالیکه مساله اساسی تر محافظت مردم و مصرف کننده از شر دولت است!

راه حل های دولتی برای یک مشکل معمولا به بدی خود مشکل هستند

چیزی به نام "ناهار مجانی" وجود ندارد

کاپیتالیسم یک مولفه لازم برای دموکراسی و آزادی است، ولی یک مولفه کافی نیست.

اقتصاد آزاد، اقتصاد دولتی یا راه حل ترکیبی؟
صد البته من به عنوان کسی که با مطالعه آثار میلیتون فریدمن و بررسی آثار برنامه های مدافع بازار آزاد در پیشرفت اقتصاد آمریکا، موافقم، با تمام نظریات و تئوری های آنها موافق نیستم. کم کردن قدرت دخالت دولت ها در اداره اقتصاد از طریق مجلس و نهادهای نظارتی دیگر بر دولت بسیار مفید است ولی هیچ نسخه ای برای تمام بیماران یکسان پاسخ نمی دهد.

Comments