رویه های بین المللی بانکی (ISBP) در کاربرد UCP

تعاریف:
ISBP stands for International Standard Banking Practice
رویه های بانکداری استاندارد بین المللی کاربردی

UCP stands for The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
کاربرد و حقوق یکسان اسناد اعتباری (متحد الشکل) مانند خط اعتباری اسنادی

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، به مدیریت آقای دکتر بهکیش، که نماینده اتاق بین المللی بازرگانی مستقر در فرانسه است و نهاد بالادستی WTO محسوب می شود، اقدام به برگزاری سمیناری با موضوع رویه های بین المللی بانکی در کاربرد اسناد متحد الشکل اعتباری نموده است.
ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻞ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدي ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره 600 اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺿﻮاﺑﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت درج آن در اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدي ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻃﺮف ﺷﻮد ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ اﻟﺰام آور ﻣﻲ شود. ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ICC   اﻳﺠﺎد ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺮاردادي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدي اﺳﺖ.
ﭘﺬﻳﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻘﺮرات UCP از جانب دست اندرکاران اعتبارات اسنادی در کشورهایی که از سیستم های قضایی و اقتصادی متنوعی برخوردار می باشند، نشانه موفقیت در تدوین این مقررات محسوب می شوند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﻚ ها، واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺿﺮوري است. اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺨﺼﻲ  از مقررات مجاز نیست و تنها تفسیر مطالب UCP بر اساس آنچه در مقررات آمده مجاز است. لذا لازم است تا طرف های ذیربط به تفسیر UCP با توجه به قوانین ICC آشنا باشند.

پیشنهاد جهت نوع ﺷﺮﻛﺖ کنندگان:
ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﻤﻴﻨﺎر  ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺠﺎری ﻛﺸﻮر، ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎزرﮔﺎنی، ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، مدیران و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎنک ها و بیمه ها و وکلا و حقوق دانان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد می ﺷﻮد .

در صورت تمایل برای کسب اطلاعات  بیشتر با دفتر کمیته ایرانی تماس بگیرید: www.icc-iran.org

Comments