Posts

کنترل قیمت یک کالا توسط دولت ها، صحیح یا نادرست؟

مردم چگونه تصمیم های اقتصادی زندگی خود را اخذ می کنند؟