گوگل ادسنس فیلتر شد!

خیلی کوتاه و ساده بگم: گوگل ادسنس در ایران فیلتر شد. به نظرم بی تردید این مساله مربوط به تبلیغات فکری و رسانه ای که در این سیستم منتشر می شده است. به نظر شما آیا تا چند سال آینده ایران مانند یک کشور مرتبط با جهان در می آید و یا یک جزیره قطع ارتباط شده با جهان؟ قطعا صلاح کشور در دومی نیست ولی واقعا ارتباط آزاد با جهان چه مقدار هزینه در بر دارد و به چه بهایی می ارزد؟ این را نمی دانم. اگر فرزندی داشته باشم ترجیح می دهم بگذارم از خانه بیرون برود، کتک بخورد و قوی شود، ترجیح می دهم من را با دیگر پدران مقایسه کند و باز هم عاشق پدرش باشد. ترجیح می دهم روزی روبروی من بگوید چرا این کار را نکردی و چرا این کار را کردی، ولی حق دانستن را برایش گذاشته باشم. ترجیح می دهم خانه را رها کند و برود تا اینکه خود را در محبسی ساخته دست من حس کند. آخر من به زندگی داده ام، نخریده امش که! من به او قوت دادم، برده اش نکرده ام که...

پس نویس: تبلیغات گوگل ادسنس دوباره باز شد! این تبلیغات تقریبا یک روز بلاک بودند.

Comments

  1. البته توسط خود گوگل تحریم هستیم!

    ReplyDelete
  2. به نظر من هرگز در زمان و عصر ارتباطات هیچ کشور و مردمی علی الخصوص ایران قطع ارتباط نخواهد شد. چون جلوی روند اجتناب ناپذیر سیر تکامل گرفته خواهد شد.
    در قسمت فرزند : فرزندان از طریق شما می آیند نه برای شما. شاید بتوانید تن هایشان را ماوا دهید اما نه روح هایشان . با یکدیگر بمانید نه چسبیده به هم . خلیل جبران خلیل

    ReplyDelete

Post a Comment