سمينار مديريت ريسك و بهای تمام شده خدمات بانكی در عصر بانكداری الكترونيكی


كمیسیون خدمات مالی كمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در حال برگزاری سمیناری با عنوان "مدیریت ریسك و بهای تمام شده خدمات بانكی در عصر بانكداری الكترونیكی" است. مشخصات سمینار را از بولتنی که برای من ارسال می شود در اینجا کپی کرده ام. هزینه شرکت برای افراد عادی 900.000 ریال است و ظاهرا برای اعضا 700.000 ریال. اگر مایل بودید می توانید به جای من شرکت کنید و 200.000 ریال تخفیف را هم با همسرتان به یک رستوران (لطفا معمولی!) بروید.
مهلت ثبت نام آن حداكثر تا تاریخ دوشنبه 3 خرداد ماه 1389 است و برنامه سمینار و بروشور مرتبط با آن در سایت كمیته ایرانی موجود است.
سخنرانان: آقایان دكترمحمد اسماعیلفدایی نژاد ، دكتر محمد عرب مازار
زمان برگزاری: چهارشنبه، 5 خرداد ماه 1389 ، ساعت: 8:30 الی 12:30
محل برگزاری: خیابان طالقانی شماره 254 ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طبقه هشتم، سالن اجتماعات
ارتباط با دبیرخانه: تلفن: 88306127 فكس: 88308330
توسعه فناوری اطلاعات در سالهای اخیر، فعالیت های اقتصادی را از بسیاری جهات تحت تاثیر قرار داده است. ایجاد سهولت در كنار سرعت و دقت را می توان از نتایج بكارگیری فناوری اطلاعات در كشور دانست.
ارائه خدمات بانكی به دلیل ماهیت آن، یكی از مناسب ترین بسترها برای نمایش توان فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات می باشد و از ره آوردهای آن در بخش وسیعی از خدمات بانكی بهره برداری می شود. به همین منظور كمیسیون خدمات مالی كمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در نظر دارد سمیناری با عنوان مدیریت ریسك و بهای تمام شده خدمات بانكی در عصر بانكداری الكترونیكی برگزار نماید.
در این سمینار ابتدا بحث پیرامون ریسك در بانكداری با تاكید بر بانكداری الكترونیك و چگونگی مدیریت آن می باشد. در بخش دوم، موضوع بحث بهای تمام شده خدمات بانكی در فضای رقابتی جدید و چالش ها و فرصت هایی است كه برای مدیران در دسترسی به اطلاعات بهای تمام شده برای اتخاذ تصمیمات صحیح ایجاد می شود.
در جهان امروز با توجه به تغییر روش بانكداری ، نیاز به دانش مدیریت ریسك و همچنین مدیریت بهای تمام شده در بانكها برای پاسخگویی به ذینفعان بصورت یك الزام مطرح میگردد.

Comments