کارت بازرگانی

برای انجام هر عملیات تجاری با خارج از کشور شما نیاز به کارت بازرگانی دارید. باز کردن LC، صادرات و یا واردات. شما می توانید برای انجام کارهای صادرات و واردات خود از کارت بازرگانی دیگران استفاده کند (صفحه آخر نیازمندیهای همشهری هر روز تعداد بیشماری از شرکتهایی که اقدام به اینگونه کارها می کنند را دارد) ولی من توصیه میکنم جهت صادرات، حتی اگر یکبار و موقت هم هست اقدام به گرفتن کارت کنید.

وزارت بازرگانی در خیابان طالقانی تقاطع سمیه هست و کل کار شما چند روزی بیشتر طول نمی کشد. دارندگان کارت بازگانی که اقدام به صادرات می نمایند معمولا هر ساله از مزایا و پاداش هایی برخوردار می شوند. مثلا به ازای هر 1000 دلار 20 دلار پاداش و معادل رقم صادرات بهره مندی از واردات برخی کالاها بدون پرداخت عوارض مقرر برای سایرین.


نحوه درخواست و دریافت کارت بازرگانی - از سایت رسمی وزارت بازرگانی و صنایع و معادن


کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی‌که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد ‌که در صورت تأیید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.


تبصره – کلیه شرکتهای تعاونی‌کارت‌بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند.


2-1- اشخاص حقیقی ایرانی:


2-1-1 - داشتن حداقل سن 21 سال تمام .


2-1-2 - داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.


2-1-3 - داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت‌بازرگانی یاارایه مدرک دانشگاهی یاداشتن مجوزتولیدازیکی از وزارتخانه‌های تولیدی.

2-1-4 - داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.


2-1-5– داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.


2-1-6 – داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی.


2-1-7– عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و قوای سه گانه


2-1-8– عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.


2-1-9 – نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.


2-2- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:


2-2-1- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.


2-2-2 – داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.


2-2-3 – عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اعلام نماید.


2-3 – اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج ازکشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):


2-3-1- مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شرکت بایددارای شرایـط مقـرردربندهای
(2-1-1) – (2-1-2) – (2-1-7) – (2-1-8) – (2-1-9) – (2-2-2) – (2-2-3) باشند.


2-3-2- مدیران شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، مشمول محدودیت بند (2-1-7) نخواهند بود.


2-3-3- مدیران شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع،‌که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.


2-3-4- شرکتها باید واجد شرایط مقـرر در بنـدهای (2-1-4)– (2-1-5) – (2-1-6) – (2-1-8) باشند.

Comments