ریسک در بانکداری

کمیسیون خدمات مالی اتاق بازرگانی بین المللی - ایران

بانک ها در عملیات روزمره خود با انواع مختلف ریسک روبرو می شوند . این ریسک ها در چهار گروه مختلف


۱- ریسک های مالی

۲- ریسک های عملیاتی

۳- ریسک های کسب و کار

۴- ریسک رخدادهای مختلف

قابل تقسیم هستند.


ریسک های مالی

شامل دو گروه اصلی می باشد :


۱- ریسک های خالص

شامل ریسک نقدینگی ، ریسک اعتباری و ریسک ورشکستگی است و عدم مدیریت صحیح آنها سبب زیان های جبران ناپذیری می شود . 2- ریسک های سفته بازی که بر اساس آربیتراژهای مالی شکل می گیرند؛ اگر آربیتراژ انجام گرفته صحیح باشد سبب سود زیاد و در غیر این صورت زیان شدید خواهد شد . این گروه ریسک ها شامل ریسک نرخ بهره ، ریسک نرخ ارزها و ریسک شرایط بازار است .


ریسک مالی به واسطه وابستگی های پیچیده بانکی ( در سیستم اقتصادی ) سبب افزایش ریسک کلی بانک ها می شود . در ریسک مالی بانک، باید توجه خاصی به ضریب کفایت سرمایه شود ؛ پایین بودن این ضریب ، مجموع ریسک های بانک را افزایش می دهد.

ریسک عملیاتی

ناشی از استراتژی کسب و کار ، سیستم های داخلی بانک با توجه به تکنولوژی به کار گرفته شده ، خط مشی و روش های انجام عملیات و در نهایت عدم مدیریت صحیح و تقلب و کلاهبرداری می باشد .
ریسک کسب و کار

به محیط اطراف بانک ( محیطی که بانک در آن فعالیت می کند ) مربوط است و وابستگی خاص به مسایل اقتصاد کلان و سیاست های مربوطه دارد . فاکتورهای قانونی ، زیرساخت های مناسب مالی ، سیستم های پرداخت و ریسک های سیستماتیک در گروه ریسک های کسب و کار قرار می گیرند .
ریسک رخدادهای مختلف

شامل انواع مختلف ریسک های بیرونی است که بر شرایط اقتصادی بانک اثر می گذارند. ریسک های سیاسی، ریسک سرایت کننده از دیگر نهادها، ریسک بحران های بانکی و سایر ریسک هایی که بر اثر ایجاد شرایط خاص در بیرون از بانک ایجاد و بر عملیات بانکی اثر می گذارند، در گروه ریسک رخدادها قرار می گیرند.


کلیه ریسک های فوق از طریق سیستم مدیریت ریسک بانکی باید تحت کنترل درآیند.


آزادسازی و نوسانات بازارهای مالی (از جمله بانک) سبب افزایش رقابت و تنوع گرایی آنها در مقابل ریسک های جدید شده است. مدیران بانک ها در کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که با مدیریت ریسک های مختلف، به گونه ای عمل کنند که همچنان در بازار رقابت شدید، به طور سودآور به حرکت خود ادامه دهند و تهدیدهای پیرامون خود را تبدیل به فرصت های سودآور نمایند.

Comments